Encyclopedia

Ովքեր են համարվում տնաշխատներ

Տնաշխատ են համարվում այն անձինք, որոնք աշխատանքային պայմանագրով աշխատանքները կատարում են տանը`   գործատուի տրամադրած կամ իր և իր հաշվին ձեռք բերած նյութերով, գործիքներով ու սարքավորումներով:
Տնաշխատի կողմից սեփական գործիքներով ու սարքավորումներով աշխատանք կատարվելու դեպքում գործատուն վճարում է հատուցում գործիքների ու սարքավորումների մաշվածության համար`   աշխատանքային պայմանագրով սահմանված կարգով և դեպքերում:
 
Տնաշխատին հումքով, նյութերով և կիսաֆաբրիկատներով ապահովելու կարգը և ժամկետները, տնաշխատին պատկանող նյութերի դիմաց վճարման կարգը, պատրաստի արտադրանքի տեղափոխման, ինչպես նաև աշխատավարձի վճարման կարգն ու ժամկետները սահմանվում են աշխատանքային պայմանագրով:
 
Տնաշխատների աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով:
 
Իրավական հիմքեր.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք՝ հոդված 98
The articles in this section are developed by the "Economic Research and Development Support Center" NGO.
The Project was funded through the Political and Economic Section of the US Embassy, and the opinions, findings and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Embassy.
Dasaran.am website does not bear responsibility for the accuracy of the information.