Encyclopedia

Անորոշ և որոշակի ժամկետներով աշխատանքային պայմանագիր

Աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է անորոշ և որոշակի ժամկետով։
Աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է`  
 
1) անորոշ ժամկետով, եթե աշխատանքային պայմանագրում դրա գործողության ժամկետը նշված չէ.
2) որոշակի ժամկետով, եթե աշխատանքային պայմանագրում դրա գործողության ժամկետը նշված է:
 
Աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է անորոշ ժամկետով, բացառությամբ աշխատանքային օրենսգրքի 95-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:
 
 
Իրավական հիմքեր.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք՝ 94 հոդված
The articles in this section are developed by the "Economic Research and Development Support Center" NGO.
The Project was funded through the Political and Economic Section of the US Embassy, and the opinions, findings and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Embassy.
Dasaran.am website does not bear responsibility for the accuracy of the information.