Encyclopedia

Սեզոնային աշխատանք

Սեզոնային աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է սեզոնային աշխատանք կատարելու համար:
Սեզոնային է համարվում այն աշխատանքը, որը բնակլիմայական պայմանների պատճառով կատարվում է ոչ թե ամբողջ տարին, այլ ութ ամիսը չգերազանցող որոշակի ժամանակահատվածում (սեզոնում), և որը սահմանված է սեզոնային աշխատանքների ցանկով:
 
Սեզոնային աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
 
Աշխատողը կամ գործատուն իրավունք ունեն լուծելու սեզոնային աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը`   այդ մասին առնվազն երեք օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով միմյանց:
 

Ց Ա Ն Կ
ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

 
1. Շահագործման մեջ գտնվող երթուղային գծերի, մերձատար և կայարանային
ուղիների ձյունամաքրման աշխատանքներ. 
 
2. Ճանապարհների կառուցման հողային և ասֆալտապատման աշխատանքներ.
 
3. Էլեկտրական կայանի կառուցման և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ`  
 
ա) քաղաքային հեռախոսային ցանցերն օդայինից ստորերկրյա մալուխային գծերի վերակառուցում, բետոնային կոյուղու մեջ դրա հետ կապված բետոնե իրերի պատրաստում,
 
բ) ստորերկրյա և ստորջրյա զրահապատ մալուխների անցկացում,
 
գ) օդային սյունային և կանգնած քաղաքային հեռախոսացանցերի և միջքաղաքային հեռագրական-հեռախոսային գծերի կառուցում,
 
դ) սյուների քիմիական հագեցում, որը կատարվում է բաց օդում.
 
4. Անտառային տնտեսության և ծառայությունների մատուցման աշխատանքներ`   տնկիների տնկում, անտառի վերականգնում, անտառամթերքների հավաքում. 
 
5. Ձկնորսական և լճային կենդանիների որսի աշխատանքներ և դրանց հետ կապված`   ձկների և լճային կենդանիների որսի այլ արտադրանքների մշակման աշխատանքներ.
 
6. Աշխատանքները շաքարի գործարաններում, որոնք անմիջականորեն կապված են ճակնդեղից շաքարավազ պատրաստելու հետ, ճակնդեղաչորանոցներում ճակնդեղի չորացման աշխատանքներ, քուսպաչորացման աշխատանքներ, որոնք կատարվում են շաքարավազի գործարաններում`   շաքարի արտադրության ժամանակաշրջանում.
 
7. Պտուղների և բանջարեղենի թթվեցման, պահածոյացման ու լցման աշխատանքներ.
 
8. Գյուղատնտեսական աշխատանքներ`   ներառյալ`  
 
ա) նախացանքային աշխատանքները,
 
բ) գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները,
 
գ) բերքահավաքի աշխատանքները,
 
դ) հետբերքահավաքի աշխատանքները,
 
ե) գյուղատնտեսական կենդանիների ծնի կազմակերպումը,
 
զ) մատղաշի կերակրումը և խնամքը`   մինչև 4 ամսական հասակը ներառյալ,
 
է) գյուղատնտեսական կենդանիների արոտային պահվածքը,
 
ը) խուզի կազմակերպումը.
 
9. Տորֆային աշխատանքներ`   ներառյալ տորֆի արդյունահանումը, չորացումն ու հավաքումը, բացի մեքենայացված ագրեգատների և ուժային սարքավորումների վրա (հիդրոտորֆ, ֆրեզերային և մեքենայական կաղապարման արդյունահանություն, աշխատանք կաղապարող թրթուրների վրա և այլն) կատարվող աշխատանքներից, որոնք կատարում են մշտական հանքերում գտնվող բանվորները.
 
10. Գետային ու լճային հետախուզական աշխատանքներ.
 
11. Ջրաբաշխման և մելիորատիվ աշխատանքներ, չորացման և ոռոգման աշխատանքներ. 
 
12. Յոդի արդյունաբերության մեջ`   լճային ջրիմուռներ հանելու և այրելու բոլոր աշխատանքները և դրանց հետ կապված աշխատանքներ.
 
13. Հողերի աղազերծման և վերականգնման աշխատանքներ.
 
14. Կանաչ գոտու խնամողների (այգեպաններ) աշխատանքներ.
 
15. Պետական արգելոցների հրշեջ-տեսուչների աշխատանքներ.
 
16. Ճարտարագիտահետախուզական աշխատանքներ (տեղագրության տոպոգրաֆ) բանվորներ, հորատող հաստոցների բանվորներ).
 
17. Սննդի բացօթյա օբյեկտներում աշխատանքներ.
 
18. Ձմեռային զվարճանքների հետ կապված սպասարկման աշխատանքներ և ծառայություններ.
 
19. Բացօթյա լողավազանների շահագործման հետ կապված սպասարկման աշխատանքներ.
 
20. Բոնիֆիկատորի աշխատանք (մալարիայի կանխման միջոցառումներ իրականացնող աշխատողներ)։
 
 
 
Իրավական հիմքեր.
 
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք՝ 100 հոդված

 

The articles in this section are developed by the "Economic Research and Development Support Center" NGO.
The Project was funded through the Political and Economic Section of the US Embassy, and the opinions, findings and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Embassy.
Dasaran.am website does not bear responsibility for the accuracy of the information.