Encyclopedia

Ծանր և վնասակար համարվող աշխատանք

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներում, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում մինչև տասնութ տարեկան անձանց ներգրավելն արգելվում է:
ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար աշխատանքների ցանկ, որպեսզի նման աշխատանքներ վերը նշված անձինք չիրականացնեն և որևէ կերպ չվնասեն իրենց առողջությանը։
 
Ընդհանուր առմամբ գորյություն ունի 9 ցանկ, որին կարելի է ծանոթանալ՝ անցնելով նշված հղումով՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=21817
 
Իրավական հիմքեր.
ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 2308-Ն որոշում
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 257 հոդված
The articles in this section are developed by the "Economic Research and Development Support Center" NGO.
The Project was funded through the Political and Economic Section of the US Embassy, and the opinions, findings and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Embassy.
Dasaran.am website does not bear responsibility for the accuracy of the information.