Encyclopedia

Կարգապահական տույժեր

Աշխատանքային կարգապահությունը խախտելու համար կարող են կիրառվել կարգապահական տույժեր։
Կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը.
 
1) նկատողություն.
2) խիստ նկատողություն.
3) ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կետերի հիմքերով աշխատանքային պայմանագրի լուծում:
 
Առանձին կատեգորիայի աշխատողների համար օրենքով կարող են սահմանվել նաև կարգապահական այլ տույժեր:
 
Օրենքով չնախատեսված կարգապահական տույժերի կիրառումն արգելվում է:
 
 
Իրավական հիմքեր.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 223 հոդված
The articles in this section are developed by the "Economic Research and Development Support Center" NGO.
The Project was funded through the Political and Economic Section of the US Embassy, and the opinions, findings and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Embassy.
Dasaran.am website does not bear responsibility for the accuracy of the information.