English with Emily
About Us

Dasaran-ում ստեղծված «Անգլերենն Էմիլիի հետ» էջը լավ հարթակ է, որի օգնությամբ, սիրելի՛ աշակերտներ, դուք ամեն օր կբացահայտեք հետաքրքիր ու թարմ նյութեր, հոդվածներ, զրույցներ՝ պարզ ու հասկանալի եղանակով բարելավելով անգլերենի իմացությունը:


“English with Emily” is a space for you to practice and improve your English skills in a fun way while exploring different daily topics. Check back each week for a new series of Mystery Monday, Talk2Me Tuesday, Weird Wednesday, 3 Things Thursday, and Funny Friday. English-only communication is strongly encouraged!